Life loaded as a gun

smokinggun_cropped
By Maria Lipiskova
Translated by Martin Zlatev

It can be black and white as a poem
about the women reflected in the eyeglasses
moving over the flat shadows of this winter Peterburg
with black shoes like scissors in which the steps entered
their black hands and black gestures in the park and its orbit

And who exit the Earth orbit

Deafening

 

Original Poem

Живот зареден като пистолет

Може да бъде и в черно-бяло като стихотворение
за жените които се отразяват в стъклата на очилата
движещи се по плоските сенки на зимния Петербург
с черни обувки като ножници в които са влезли стъпките им
черните им ръце и черните им жестове в парка и неговата орбита

И които излизат от земната орбита

Оглушително

Category: Poetry